מדיניות פרטיות

לינקים מהירים

הודעת מערכת

ספרים מוקלטים - איתך בכל מקום

שימוש בכרטיס מתנה רכישת כרטיס מתנה

סופרים פופולרים

מדיניות פרטיות

1. האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לשני המינים.
2. אייקאסט בע"מ (להלן: "אייקאסט") מעניקה ללקוחותיה שירות תכנים קוליים לפי דרישה (להלן: "השירותים") באתר אייקאסט בכתובת www.books.icast.co.il וכן באפליקציה "אייקאסט ספרים מוקלטים" (להלן ביחד: "הפלטפורמות"). אנא קרא מדיניות פרטיות זו (להלן: "המדיניות") בעיון טרם שימושך בפלטפורמות. בעצם הגישה לפלטפורמות או השימוש בהן, אתה מאשר שקראת והבנת את המדיניות וכי אתה מסכים לה ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מעוניין שהמדיניות תחייב אותך, אזי אינך רשאי לגשת לפלטפורמות ולהשתמש בשירותים.
3. אייקאסט רשאית לשנות ו/או לעדכן את המדיניות מעת לעת לפי שיקול דעתה ללא צורך בהודעה מראש, והשינוי יקבל תוקף מחייב עם פרסומו. המשך צריכת השירותים על ידך או גישה לפלטפורמות יחשבו כהסכמה בלתי מעורערת לשינוי המדיניות.
מסירת מידע והשימוש בו
4. במסגרת קבלת השירותים, תתבקש לספק פרטים כגון שם, פרטי התקשרות ודואר אלקטרוני. ככל שהינך תלמיד, ייתכן שקיבלנו מידע אודותיך מהמוסד החינוכי בו אתה לומד, לרבות הכתה, ביה"ס וכתובת הדוא"ל שלך. בנוסף לאמור, הפלטפורמות שומרות מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמש בהן והתכנים הנצרכים בעת השימוש בפלטפורמות (להלן ביחד: "המידע").
5. אינך מחויב למסור את המידע על פי חוק, אך לא תוכל לקבל את השירותים ללא מסירת המידע. מסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.
6. המידע ישמש לצורך מתן השירותים; לשם שליחת דיוור ישיר ותכנים שיווקיים של אייקאסט (ככל שהסכמת לקבלם); לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים. בהתאם להסכמתך לקבלת דיוור ישיר, אייקאסט תהיה רשאית גם להביא לידיעתך פרסומות בדואר האלקטרוני, במסרונים לטלפון הנייד, במערכות חיוג אוטומטיות לקווי הטלפון וכיו"ב. יובהר כי יש באפשרותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור הישיר בכתב או בדרך בה שוגר אליך הדיוור.
7. הינך מתחייב למסור רק פרטים מדויקים ומלאים.
8. בפלטפורמות נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) על מנת לשמור על רצף השירות שמסופק לך וכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר. ניתן לסרב לשמירת עוגיות כאלה באמצעות הגדרות הדפדפן.
9. אייקאסט לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן: א. במקרה של ביצוע שירותים עבור אייקאסט על ידי צדדים שלישיים, יועבר לאלה המידע הדרוש לשם מתן השירותים תוך קבלת התחייבותם לשמור על סודיות מידע פרטי ולהשתמש בו רק לשם מתן השירותים לאייקאסט; ב. אם אייקאסט תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את הפעילויות לתאגיד אחר ו/או תירכש על ידי תאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד מידע שנשמר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את המדיניות; ג. אם נעשה שימוש בפלטפורמות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר או לסייע לביצוע מעשה כזה ואייקאסט מעוניינת לבדוק זאת, או למנוע גישה לפלטפורמות ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילות זו פוגעת בהם; ד. בהתאם לצו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את המידע; ה. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בקשר עם השימוש בפלטפורמות ו/או קבלת השירותים; ו. במקרים שאייקאסט תמצא לנכון כדי להגן על עצמה לרבות, אך לא רק, על קניינה ו/או על זכויותיה.
עיון במידע ומחיקת המידע
10. על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב, במידע שנשמר לגביו. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע השמור אינו נכון, שלם, ברור, ומעודכן או כי הוא מעוניין שיימחק המידע האמור, מוזמן לפנות לאייקאסט באמצעות דוא"ל info@icast.co.il בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. כל פניה תטופל לפי דין בהתאם לזכויות הפונה.
היעדר אחריות
11. יובהר כי השימוש שלך בפלטפורמות וקבלת השירותים הם באחריותך בלבד. בשום מקרה אייקאסט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר נובע מקבלת השירותים ו/או השימוש בפלטפורמות. הואיל והשירותים ניתנים בסביבה מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי למרות שאייקאסט מאבטחת את המידע שברשותה, אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר בהם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אייקאסט ו/או מי מטעמה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע.
שונות
12. מדיניות זו ביחד עם כל הסכם אחר שנכרת בינך לבין אייקאסט בקשר לשירותים, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין אייקאסט וגוברים על כל הסכמה אחרת. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת במדיניות אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין, אזי הסעיף או ההוראה שייקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, יופרדו משאר המדיניות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל יתר ההוראות והסעיפים. השירותים בפלטפורמות וכל הקשור והכרוך בהן, לרבות המדיניות, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור בכך תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.